Arama: windows

 • Windows 10 çıkış tarihi

  Uzun süredir beklenen ve art?k gün saymaya ba?lad???m?z Windows 10 için Microsoft’tan yeni bir aç?klama geldi. Yeni i?letim sisteminin bu vakte dek kesin ç?k?? tarihi...

 • Windows 10 telefonlara geliyor

  Bilgisayarlarda, tabletlerde ve ak?ll? telefonlarda tek i?letim sistemi dönemine geçmek için haz?rl?klar?n? devam ettiren Microsoft, bu süreçte Windows 10 üzerinde çal??malar?n? s?kla?t?rd?. Geride b?rakt???m?z aylarda...

 • Windows 10 beğenildi

  Geride b?rakt???m?z Eylül ay?n?n sonlar?na do?ru tan?t?lan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 10 ilk dönemde gayet be?enilmi?ti. Bir milyondan fazla ki?inin kat?l?m gerçekle?tirdi?i testlerle birlikte...

 • Windows 9 ücretsiz olabilir

  Microsoft’un belki de en fazla para kazand??? ürünü olan Windows i?letim sistemi, bu vakte dek yeni sürümlerini bizlere hep ücretli ?ekilde yay?mlad?; baz? küçük geli?tirme...

 • Whatsapp, Windows Phone’dan kaldırıldı

  Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? Whatsapp, geçti?imi gün Windows Phone’un uygulama ma?azas?ndan kald?r?ld?. ?lk saatler içerisinde her iki geli?tiriciden de bu konu hakk?nda...

 • Windows Phone 8.1 Güncellemesi

  Her sene Microsoft taraf?ndan düzenlenmekte olan Build etkinli?i bu sene de düzenleniyor. Dün yap?lmaya ba?lanan etkinlikte ilk olarak Windows Phone 8.1 tan?t?ld?. Uzun süredir beklenen...

 • Windows ücretsiz oluyor

  Her sene Microsoft taraf?ndan düzenlenmekte olan Build etkinli?i bu sene yine yap?l?yor. Dün ba?layan etkinlikte ilk olarak Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 tan?t?l?rken ?imdi...

 • Windows Phone Cortana nedir?

  Apple’?n Siri’si tarz? bir uygulama asistan? ?imdi de Windows Phone’dan geliyor. ?u ana kadar gelen iddialara göre uygulama 15 dil birden destekleyecek. Telefonu sesle kontrol...